Polak, który uzyskuje legalne wynagrodzenie w Niemczech ma obowiązek odprowadzania od niego podatku dochodowego tzw. Einkommensteuer. Warto wiedzieć jakie są podstawowe rodzaje podatków i jak działa niemiecki system podatkowy z którym mogą się spotkać polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech.

Einkommensteuer, czyli podatek dochodowy jest pobierany od każdego podmiotu, który osiąga dochód. Dzieli się na kilka kategorii wynikających przede wszystkim z rodzaju uzyskanego dochodu, tj. inny podatek dotyczy działalności gospodarczej, a inny spółek kapitałowych. W przypadku polskich emigrantów dochód najczęściej wynika ze stosunku pracy – w takim przypadku obowiązuje podatek od wynagrodzenia, czyli Lohnsteuer.

Lohnsteuer – podatek dochodowy

Podatek dochodowy w NiemczechWartość podatku od wynagrodzenia jest uzależniona od kwoty dochodu. Na każdy rok podatkowy rząd ustanawia określone progi podatkowe i odpowiadające im stawki. Zaliczki na podatek są potrącane przez pracodawcę przed wypłatą wynagrodzenia i przesyłane bezpośrednio na konto niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt). Podatnik po zakończonym roku podatkowym ma obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech. W takim rozliczeniu powinien wykazać wszystkie dochody uzyskane w roku podatkowym, którego rozliczenie dotyczy. Po złożeniu deklaracji wcześniej odprowadzone przez pracodawcę zaliczki zostają naliczone na poczet podatku należnego. Jeśli suma odprowadzonego podatku jest niższa niż podatek obliczony przez urzędników na podstawie rocznych dochodów wtedy powstaje niedopłata, którą podatnik musi uregulować.  W przypadku gdy suma odprowadzonego podatku jest wyższa niż kwota podatku należnego, mówimy o nadpłacie podatku a podatnik otrzymuje popularny zwrot podatku z Niemiec.

Odzyskaj podatek z Niemiec Podatek z Niemiec

Kirchensteuer - podatek kościelny

Kirchensteuer to podatek odprowadzany na rzecz kościoła. Odprowadzają go jedynie osoby, które oficjalnie zadeklarowały przynależność do religii. Wysokość podatku różni się w zależności od Landu, w którym pracuje podatnik i oscyluje w granicach 8-9%. Osoby zarabiające rocznie poniżej kwoty wolnej od podatku w wysokości 8 652 euro są z reguły zwolnione z ponoszenia opłat na rzecz kościoła. We wszystkich innych przypadkach podatek zostaje pobierany automatycznie od wynagrodzenia.

O przynależności do danej religii najczęściej decyduje fakt czy podatnik został ochrzczony. Polscy pracownicy powinni zadeklarować przynależność do wyznania przed podjęciem pracy. Kirchensteueramt czyli Kościelny Urząd Podatkowy ma możliwość weryfikacji czy podatnik jest wierzący w kraju jego pochodzenia. W sytuacji gdy podczas zatrudnienia w Niemczech wyznanie nie zostanie określone i podatek nie będzie odprowadzany, urząd może zażądać uregulowania zaległego podatku. W razie odmowy administracja kościelna w Niemczech może przesłać pismo do polskiej parafii o wystąpieniu podatnika z kościoła.

Warto wiedzieć, że możliwe jest odliczenie podatku kościelnego od podatku ponieważ zalicza się on do wydatków wyjątkowych. Tak jak w przypadku datków na organizacje charytatywne podatek kościelny zmniejsza dochody podlegające opodatkowaniu.

Mehrwertsteuer - niemiecki podatek VAT

Podatki w Niemczech

Podczas zakupów towarów lub usług opłacany jest również podatek obrotowy (VAT). Istnieje w Niemczech od 1968 roku. Opłacony podatek jest pobierany przez przedsiębiorcę, który świadczy daną usługę a następnie jest on zobligowany do przekazania go do urzędu skarbowego. W Niemczech podstawowa stawka podatku VAT wynosi 19% od ceny produktu lub usługi. Natomiast w przypadku określonych grup świadczeń i towarów może obowiązywać obniżona stawka VAT, tj. 7%.

Wymienione rodzaje podatków stanowią podstawę niemieckiego systemu podatkowego. Szczególnie istotny jest podatek dochodowy (Einkommensteuer), który wymaga rozliczenia przed niemieckim Finanzamtem. Warto pamiętać, aby rozliczyć go w wyznaczonym przez urząd czasie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące rozliczenia podatku w Niemczech, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Wypełnij formularz button