Niemcy, podobnie jak większość krajów w UE oferuje dodatkowe wsparcie finansowe dla swoich obywateli oraz emigrantów zarobkowych. Sprawdź jakie świadczenia Ci przysługują.

Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I

Zasiłek ten jest wypłacany osobom, które straciły dotychczasowe miejsce zatrudnienia i zgłosiły się do niemieckiego urzędu pracy.

Wysokość zasiłku to około 60% ostatnio osiągniętego dochodu netto (67% dla osób posiadających dzieci na utrzymaniu). O to świadczenie mogą się starać osoby, które przez co najmniej 12 miesięcy były ubezpieczone z tytułu zatrudnienia w okresie ostatnich 2 lat.

Prawo do zasiłku utracić można po odrzuceniu oferty pracy od Agentur für Arbeit, co oznacza, że należy podjąć każde zaproponowane zatrudnienie.

Ważne: rezygnacja z pracy bez poważnego uzasadnienia skutkuje „okresem zakazu”, który zatrzymuje wypłatę zasiłku na 12 tygodni.

Zasiłek socjalny Arbeitslosengeld II (Hartz IV)

Jest to zasiłek socjalny wypłacany z budżetu państwa. Wniosek o takie świadczenie należy zgłosić do niemieckiej placówki Jobcenter, odpowiedzialnej za pomoc potrzebującym.

Zapomoga wypłacana jest osobom o zbyt niskich dochodach bądź tym, które za krótko opłacały składki na wypadek bezrobocia lub nie opłacały ich wcale. Jest przyznawana po sprawdzeniu sytuacji finansowej wnioskodawcy, członków jego rodziny oraz partnera.

Wysokość przyznanej kwoty oraz długość czasu wypłacania świadczenia zależne są od indywidualnej sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy.

Zasiłek wychowawczy Elterngeld

Zasiłek wychowawczy to świadczenie wypłacane przez Elterngeldkasse. Przysługuje rodzicom, którzy mieszkają na terenie Niemiec wspólnie z małymi dziećmi i nie podejmują pracy na pełny etat.

Ważne: W roku poprzedzającym narodziny dziecka nie może zostać przekroczony próg dochodowy w wysokości 250 000 € w przypadku samotnego rodzica oraz 500 000 € w przypadku obojga rodziców.

Kwota zasiłku Elterngeld zależy od wypłaty netto uzyskiwanej przed narodzinami dziecka. Im niższe są zarobki, tym wyższy jest zasiłek. W przypadku zarobków poniżej 1 000 € kwota świadczenia powiększa się o 1% za każde 20 € poniżej 1 000 €.

Zasiłek można otrzymywać przez okres od 2 do 14 miesięcy. Jeśli matka dziecka pobierała zasiłek macierzyński, to czas otrzymywania zasiłku rodzicielskiego skraca się do 10 miesięcy.

Warto pamiętać, że poza Elterngeld, w Niemczech można ubiegać się także o świadczenie rodzinne Kindergeld. Są to dodatkowe środki na utrzymanie i edukację dzieci, które mogą wynieść nawet 194 euro na jedno dziecko, a przy czwartym dziecku nawet 225 euro miesięcznie.

Zasiłek Insolvenzgeld

Jest to zasiłek dla osób, których pracodawca ogłosił upadłość przedsiębiorstwa i nie wypłacił im części lub całości wynagrodzenia.     

Świadczenie należy się osobom pozostającym w stosunku pracy przez 3 miesiące przed ogłoszeniem upadłości firmy. Wysokość przysługującej kwoty oblicza się na podstawie wynagrodzenia netto od pracodawcy, który ogłosił upadłość firmy, a świadczenie można pobierać maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Ważne: Pobieranie świadczenia Insolvenzgeld nie wyklucza możliwości otrzymania zasiłku dla bezrobotnych czy zasiłku chorobowego. Jeśli wnioskodawca pobierał jedynie Insolvenzgeld, to przez 3 miesiące otrzymywania zasiłku niemiecki urząd pracy pokrywa jego składki na ubezpieczenie społeczne.

Świadczenie chrobowe Krankengeld

Jest to świadczenie chorobowe wypłacane osobom, które przez dłuższy czas nie są zdolne do podjęcia bądź kontynuowania zatrudnienia.

O zasiłek mogą ubiegać się osoby, których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie, ale również bezrobotni pobierający zasiłek Arbeitslosengeld. Podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest pisemne poświadczenie przez lekarza niezdolności do pracy.

Przez pierwsze 6 tygodni niedyspozycji pracownika zasiłek wypłacany jest przez zakład pracy. Potem obowiązek ten przejmuje niemiecka kasa chorych. Jeśli pracownik zachorował w ciągu pierwszych 4 tygodni zatrudnienia, to zasiłek wypłacany jest od początku przez Krankenkasse.

Wysokość zasiłku chorobowego to ok. 70% ostatniego wynagrodzenia brutto. Jest on wypłacany za dni kalendarzowe (także soboty i niedziele) przez 78 tygodni na każde 3 lata po poświadczeniu przez lekarza braku zdolności do wykonywania pracy.

Zasiłek macierzyński Mutterschaftsgeld

O zasiłek macierzyński mogą się ubiegać kobiety ubezpieczone w państwowej kasie chorych. Takie świadczenie należy się kobietom ciężarnym w okresie ochronnym, czyli od 6 tygodnia przed rozwiązaniem ciąży do 8 tygodnia po urodzeniu dziecka.

Dotyczy on kobiet zatrudnionych z tytułu umowy o pracę lub wykonujących prace chałupnicze, a także kobiet zwolnionych z pracy podczas trwania ciąży lub okresu ochronnego.

Wysokość wypłacanego zasiłku Muttersachftsgeld wylicza się na podstawie średniej wynagrodzenia netto otrzymywanego przez ostatnie 3 miesiące poprzedzające okres ochronny. Pracodawca jest odpowiedzialny za to, aby wysokość wynagrodzenia netto podczas urlopu macierzyńskiego pozostała na tym samym poziomie, a Krankenkasse finansuje część tych kosztów w kwocie nie wyższej niż 13 € dziennie.

Zasiłek od wypadków Verletztengeld

Jest to świadczenie od wypadków w pracy i choroby zawodowej. Koszty takiego leczenia pokrywane są z ubezpieczenia wypadkowego.

Wysokość świadczenia to 80% regularnego wynagrodzenia brutto z odliczeniem składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego i od utraty pracy.

Przez pierwsze 6 tygodni zasiłek wypłaca pracodawca. Po tym czasie odpowiednia placówka zleca dalsze wypłacanie zasiłku niemieckiej kasie chorych.

Jeżeli pobierasz zasiłek na terenie Niemiec i zastanawiasz się, jaki może mieć wpływ na Twoje rozliczenie, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci najważniejszych informacji na temat przyznawanych zasiłków i pomożemy Ci odzyskać zwrot podatku za pracę w Niemczech.

Wypełnij formularz button