Dnia 6 kwietnia w Wielkiej Brytanii rozpoczął się kolejny rok podatkowy. W praktyce oznacza to, że brytyjski urząd skarbowy rozpoczął wysyłanie korespondencji przypominającej o konieczności złożenia deklaracji podatkowej tzw. TAX RETURN. Aby uniknąć kar finansowych nakładanych na podatnika za zbyt późne zgłoszenie zeznania należy dbać o to, aby deklaracja została złożona w odpowiednim terminie.

Kto powinien złożyć TAX RETURN?

Do osób, które zobowiązane są do złożenia takiej deklaracji należą między innymi osoby pracujące na samozatrudnieniu, czyli prowadzące własną działalność lub pracujące jako podwykonawcy. Termin złożenia TAX RETURN w formie papierowej mija dnia 31 października danego roku podatkowego, a termin składania zeznania w formie elektronicznej to 31 stycznia .

Jak duże są kary nakładane przez brytyjski urząd?

Złożenie deklaracji w okresie do 3 miesięcy po terminie równać się będzie karze w wysokości £100. Jeśli zeznanie złożone zostaje po upływie 3 miesięcy od obowiązującego terminu składania zeznań naliczone zostają kary dzienne równe £10 za każdy dzień opóźnienia aż do 90 dni. Deklaracja dostarczona do urzędu po 6 miesiącach od urzędowego terminu narażona jest na dodatkową karę w wysokości £300 lub 5% podatku należnego urzędowi skarbowemu w zależności od tego, która z kwot jest wyższa. Taka sama kara dotyczy zeznań złożonych w 12 miesięcy po ustawowym terminie ich składania.

Oprócz kar nakładanych na podatników za nieskładanie zeznań w terminie, naliczane są także kary związane ze zbyt późną płatnością należnego podatku. Pierwsza kara nałożona zostaje na klienta w sytuacji, gdy płatność opóźniona jest o więcej niż 30 dni. Do zaległości doliczone zostaje 5% kwoty równej wstępnej niedopłacie powiększonej o odsetki z 30 dni opóźnienia. W przypadku płatności opóźnionej o 6 bądź 12 miesięcy wstępna kwota zaległości podobnie jak w przypadku wspomnianym wcześniej powiększona jest o 5% kwoty należnej z odsetkami naliczonymi odpowiednio za 6 bądź 12 miesięcy.

Najprostszym sposobem na uniknięcie kar za spóźnione złożenie deklaracji jest dostarczenie jej do urzędu w terminie. Jednakże zdarzają się sytuacje, gdy dotrzymanie terminu jest niemożliwe z różnych powodów. W takich przypadkach brytyjski urząd skarbowy może zdecydować się na anulowanie kar nałożonych na klienta. Należy jednak pamiętać, że prośba o anulowanie kar rozpatrzona zostanie indywidualnie i musi być ona poparta rozsądnym powodem niezłożenia zeznania w terminie. Urząd brytyjski za rozsądne nie uznaje spóźnienia spowodowanego brakiem wiedzy podatnika dotyczącej terminów składania zeznań, nieotrzymaniem urzędowego przypomnienia o konieczności złożenia zeznania, niezłożeniem w terminie zeznania przez osobę do tego nominowaną. Do akceptowanych przez urząd zdarzeń mających wpływ na terminowość złożenia deklaracji należą opóźnienia spowodowane śmiercią bliskiej osoby, pobytem w szpitalu, awarią komputera lub problemami technicznymi z serwisami urzędu brytyjskiego, opóźnieniami na poczcie, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia te muszą jednak mieć miejsce w okolicach terminu składania zeznania . Prośbę o anulowanie kary za spóźnione złożenie zeznania składa się specjalnym formularzu.

Ważne jest, aby składać zeznania w terminie oraz regulować płatności z urzędem zgodnie z harmonogramem zapłaty dostarczonym przez brytyjski urząd skarbowy. Pomoże to uniknąć nieprzyjemnej korespondencji z urzędu wzywającej do zapłaty bądź informującej o nałożonych karach. Należy także pamiętać o zamknięciu działalności w przypadku opuszczenia Wielkiej Brytanii na stałe, gdyż wezwania do złożenia deklaracji TAX RETURN wysyłane będą do momentu otrzymania przez urząd wniosku o jej zamknięcie oraz uregulowania wszelkich pieniężnych zaległości wobec urzędu skarbowego.

Jeśli urząd brytyjski wysłał wezwanie do zapłaty lub naliczył jakiekolwiek kary, możemy w tym pomóc. Zaufaj naszym Specjalistom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w kontakcie z brytyjskim urzędem.

Małgorzata Oniszczuk