Belgia, która jest znana z silnie rozwiniętej gospodarki i licznych możliwości zawodowych, przyciąga pracowników z różnych części świata, w tym z Polski. Jednak praca za granicą wiąże się nie tylko z nowymi możliwościami, ale również z koniecznością rozumienia i przestrzegania lokalnego systemu podatkowego. Zrozumienie belgijskich przepisów może być wyzwaniem, lecz jest kluczowe do zapobiegania możliwym konsekwencjom i wykorzystywania dostępnych prawnych metod redukcji podatków. 

W tym artykule opisujemy ważne i praktyczne informacje, które musisz znać, aby prawidłowo rozliczyć się z podatku dochodowego w Belgii. Omówimy, niezbędne dokumenty do rozliczenia podatku w Belgii, kto jest zobowiązany do płacenia podatków, jakie dochody podlegają opodatkowaniu i jakie ulgi są dostępne. 

Niezbędne dokumenty do rozliczenia podatku w Belgii 

 • Aby skutecznie odzyskać podatek z Belgii, konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą twoje dochody oraz opłacone podatki. Potrzebne dokumenty do rozliczenia podatku w Belgii to: 

 • Karta podatkowa od pracodawcy Fiche (Loonfiche) 

 • Wypełniony formularz 

 • Zaświadczenie EOG 

 • Dodatkowe dokumenty (w zależności od sytuacji podatnika): 

 • Pełnomocnictwo (w przypadku rozliczenia wspólnego pełnomocnictwa musi być podpisane również przez małżonka) 

 • Kopia dowodu osobistego (w przypadku wspólnego rozliczenia także kopia dowodu małżonka) 

 • Kopia PIT 36 + załącznik ZG (w przypadku wspólnego rozliczenia kopie PIT-ów muszą być także małżonka) 

 • Tłumaczony lub unijny Akt Małżeństwa (w przypadku ślubu) 

 • Tłumaczony lub unijny Akt Urodzenia Dzieci (jeśli są) 

 • Tłumaczony Meldunek (w przypadku pozostania w związku małżeńskim / w przypadku posiadania dzieci / w przypadku rozliczania się po raz pierwszy z urzędem belgijskim oraz z naszą firmą) 

 • Zaświadczenie o nauce (w przypadku posiadania pełnoletnich dzieci) 

Na jakie ulgi podatkowe w Belgii możesz liczyć? 

Możliwość skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych w Belgii przysługuje Ci, jeśli większość twojego dochodu (przynajmniej 75%) w danym roku podatkowym pochodzi z Belgii. W sytuacji, gdy dochód z Belgii jest mniejszy niż 75% nie przysługują Ci ulgi i odliczenia. Pamiętaj, że możliwość skorzystania z ulg podatkowych wymaga posiadania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej prawa do tych ulg. 

W Belgii dostępne są różne ulgi podatkowe, które mogą istotnie zoptymalizować podatki. Do najczęstszych należą: 

Ulgi na dzieci. Podatnicy z dziećmi mogą skorzystać z ulg podatkowych związanych z kosztami utrzymania i edukacji dzieci (mogą to być dzieci własne lub przysposobione).  

Ulgi na osoby pozostające na utrzymaniu podatnika. Takimi osobami mogą być np. rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo (również przyrodnie) podatnika. Co ważne, współmałżonek nigdy nie może być uznany za osobę pozostającą na utrzymaniu! 

Ulga z tytułu wspólnego rozliczenia. Rozliczenie wspólne może zastosować podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rozliczany rok podatkowy.  

Kara za nierozliczenie podatku z Belgii – jak jej uniknąć? 

Rozliczenie podatku dochodowego z Belgii jest obowiązkowe dla każdej osoby, która osiąga dochód podlegający opodatkowaniu na terenie tego kraju.* To znaczy, że zarówno rezydenci, jak i nierezydenci pracujący w Belgii muszą składać deklaracje podatkowe w tym kraju. 

Na podstawie statusu fiskalnego można wyróżnić 2 rodzaje zeznań podatkowych: 

rezydenci (osoby zameldowane w Belgii) są zobowiązani płacić belgijski podatek dochodowy od swoich dochodów osiąganych na całym świecie, 

nierezydenci (osoby przebywające i pracujące w Belgii krócej niż 183 dni) są zobowiązani płacić belgijski podatek dochodowy jedynie od dochodów osiąganych w Belgii. 

*Uwaga! Ustawa z dnia 21 stycznia 2022 r.  wprowadziła istotną zmianę i wyjątek od tej zasady - możliwe jest zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej pracowników sezonowych w rolnictwie i ogrodnictwie. Warunkiem zwolnienia z tego obowiązku jest wskazanie na Fische przez pracodawcę, że zatrudnienie dotyczy pracy sezonowej oraz że potrącono wystarczający podatek u źródła (18,752%). 

Niewywiązanie się z obowiązku rozliczenia w Belgii może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami tj. nałożenie kary grzywny (od 50 euro do nawet 1250 euro) i/lub podwyższenie podatku od 10% do maksymalnie 200%. 

Ważną kwestią jest również to, że rozliczenie z małżonkiem w Belgii jest obowiązkowe, jeżeli byłeś w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.  

Jak uniknąć kary za nierozliczenie podatku w Belgii? Terminy.  

Aby uniknąć kary za nierozliczenie podatku w Belgii przede wszystkim należy się rozliczyć w terminie. W Belgii możesz rozliczać podatek dochodowy do 3 lat wstecz, licząc od końca grudnia danego roku podatkowego. Jest to szczególnie ważne dla osób, które z różnych przyczyn nie złożyły deklaracji na czas lub chcą dokonać korekty wcześniejszych deklaracji. W praktyce oznacza to, że do końca 2024 roku możesz rozliczyć się nadal za lata 2023, 2022 oraz 2021. Pamiętaj, że termin na zgłoszenie deklaracji za 2021 rok mija 1 października 2024 roku. 

Rozliczenie za lata wstecz to również szansa na odzyskanie nadpłaconego podatku lub skorzystanie z ewentualnych ulg podatkowych, których wcześniej nie wykorzystano. 

Podsumowując, system podatkowy w Belgii daje pewną elastyczność w zakresie rozliczeń za poprzednie lata, ale wymaga od podatników dokładności i przestrzegania określonych terminów. 

Ile czasu czeka się na zwrot podatku z Belgii? 

W okolicy kwietnia każdego roku powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy Fiche, które jest podstawowym dokumentem służącym do rozliczenia. Około września/października Urząd Skarbowy w Belgii udostępnia formularze na dany rok podatkowy. Nasza Firma ma dostęp do systemu on-line, za pomocą którego wnioski naszych klientów trafiają do belgijskiego urzędu szybko i sprawnie, bez konieczności zamawiania papierowych formularzy.  

Zastanawiasz się, kiedy wydawane są decyzje dotyczące rozliczenia? Urząd belgijski wysyła kalkulacje najwcześniej w czerwcu. Od daty otrzymania kalkulacji urząd ma czas od 9 do 12 tygodni na przelanie pieniędzy. 

Ile dostanę zwrotu podatku z Belgii? 

Za legalną pracę w Belgii należy Ci się zwrot nadpłaconego podatku. Średni zwrot podatku z Belgii to około 3 499 zł, a pieniądze należą Ci się, nawet jeśli pracowałeś przez krótki czas. 

Kwota zwrotu podatku z Belgii zależy od wielu czynników, w tym np. od wysokości uzyskanego dochodu, zastosowanych stawek podatkowych oraz od możliwych ulg podatkowych. W Belgii, podobnie jak w innych krajach, system podatkowy jest progresywny, co oznacza, że wysokość podatku wzrasta wraz ze wzrostem dochodu. Aby określić potencjalny zwrot podatku, należy najpierw rozliczyć wszystkie dochody oraz zastosować odpowiednie odliczenia, takie jak koszty uzyskania przychodu, ulgi na dzieci, czy inne specyficzne odliczenia przewidziane w belgijskim prawie podatkowym. 

Jeśli chcesz odzyskać zwrot podatku i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w tym obszarze — wypełnij formularz, a my oddzwonimy i pomożemy odzyskać dla Ciebie maksymalny zwrot podatku! Korzystamy z systemu on-line, za pomocą którego rozliczamy wnioski naszych klientów przed belgijskim urzędem szybko i sprawnie, bez konieczności zamawiania papierowych formularzy.  

Odzysykaj podatek z Belgii button