Polacy pracujący w Niemczech i Holandii mogą uzyskać ponad 1 mld złotych dodatkowych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i zwrotu obowiązkowego ubezpieczenia – wynika z raportu Euro-Tax.pl.

Wartość rynku dodatkowych świadczeń z tytułu pracy w Niemczech i Holandii szacuje się na ponad 1 mld złotych. Największy udział w wielkości rynku ma zasiłek na dzieci w Niemczech (Kindergeld) – głównie ze względu na możliwość jego odzyskania nawet za 4 lata wstecz – co znacznie zwiększa potencjalną grupę osób, mogących ubiegać się o owo świadczenie.

Pracujący w Holandii Polak może średnio uzyskać ponad 130 euro (534 zł) miesięcznego dodatku. Pieniądze te należą się z dwóch źródeł: zwrotu ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłku rodzinnego na dziecko. Nasi rodacy podejmujący pracę w Niemczech mogą liczyć na dodatek na dziecko w wysokości 184 euro (756 zł) miesięcznie. Interesujący jest fakt, że zasiłki te można uzyskać za 12 lub 48 miesięcy wstecz. Niestety wciąż bardzo niska jest świadomość Polaków na temat praw, jakie im przysługują pracując w innych krajach Unii Europejskiej stąd istnieje ryzyko, iż należne naszym obywatelom środki przepadną.

Ile pieniędzy mi się należy?

Weźmy pod uwagę statystycznego Polaka w Holandii, który w 2012 r. przepracował 8 miesięcy a na utrzymaniu ma dwójkę dzieci. Z tego tytułu należy mu się zwrot podatku – średni zwrot podatku z Holandii wynosi 2 816 zł. Poza zwrotem podatku naszemu rodakowi należy się także zwrot ubezpieczenia w wysokości 69 euro za każdy przepracowany miesiąc, co daje nam około 2 269 zł a także zasiłek na dwójkę dzieci w wysokości 65 euro na każde dziecko miesięcznie co daje nam kolejne 4 274 zł. Łącznie więc statystyczny polski emigrant w Holandii może uzyskać 9 359 zł dodatkowych środków po powrocie do Polski.

Na podstawie analogicznych wyliczeń Polak w podobnej sytuacji rodzinnej pracujący w Niemczech może liczyć na dodatkowe 9 916 zł.

tabela 1

*Tabela 1. Kwota świadczeń możliwych do uzyskania przez Polaka pracującego w Niemczech i Holandii - opracowanie własne na podstawie danych Euro-Tax.pl.

Świadczenia socjalne

Wśród Polaków pracujących za granicą świadomość możliwości odzyskania nadpłaconego podatku jest coraz większa, wciąż natomiast Polacy nie wiedzą o tym, iż pracując legalnie w krajach Unii Europejskiej należą się im także podobnie jak obywatelom tych krajów liczne świadczenia socjalne. O poszczególne świadczenia można ubiegać się również po zakończeniu pracy w danym kraju i powrocie do Polski. W przypadku Holandii świadczenia przysługują osobom pracującym od 1 stycznia 2012 r., natomiast o zasiłek na dzieci z Niemiec wciąż starać się można nawet jeśli dana osoba pracowała w Niemczech w 2008 r.

tabela 2
*Tabela 2. Średnie kwoty i czasy oczekiwania na poszczególne świadczenia - opracowanie własne na podstawie danych Euro-Tax.pl.

Przypadek Pana Mariusza

Mam na wychowaniu dwójkę dzieci, o pracę w Polsce ciężko dlatego zdecydowałem się na wyjazd do Niemiec, i tak od 2009 do 2011 r. co roku przez kilka miesięcy pracowałem w firmie ogrodniczej w Dusseldorfie. W tym samych czasie dorywcze prace na terenie Niemiec podejmowała również moja żona. Najgorsza była tęsknota za dziećmi ale mieliśmy pewność, że są pod dobrą opieką bo podczas naszej nieobecności zajmowała się nimi babcia – relacjonuje Pan Mariusz.
Nasz bohater za pośrednictwem Euro-Tax.pl ubiegał się o należne mu świadczenia. Za blisko 20 miesięcy pracy i rozłąki z rodziną w okresie trzech lat udało się dla niego uzyskać 5 834,88 euro zasiłku na dzieci (Kindergeld). Czas oczekiwania na powyższe środki od momentu złożenia wniosku w odpowiednich urzędach przez Euro-Tax.pl wyniósł około miesiąca.
Obecnie Pan Mariusz pracuje w Belgii gdzie również może się starać o dodatkowe świadczenia.

Wycena rynku świadczeń socjalnych w Niemczech i Holandii
tabela 3
* Tabela 3. Wartość rynku świadczeń socjalnych należnych Polakom w Niemczech i Holandii w złotych - opracowanie własne na podstawie danych Euro-Tax.pl. W celu wyceny rynku w polskich złotych przyjęto kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia wynoszący 4,11.

Metodologia badawcza

Wartość rynku świadczeń socjalnych zdefiniowano jako wartość środków przysługujących Polakom pracującym legalnie w Niemczech i Holandii uwzględniając dopuszczalny w poszczególnych krajach okres podlegający możliwości ubiegania się o określone świadczenia. Podstawą wyceny wartości rynku świadczeń socjalnych były szacunki GUS-u dotyczące wielkości emigracji czasowej w obu krajach a także liczne założenia poczynione na podstawie danych własnych Euro-Tax.pl, zebranych na podstawie badania reprezentatywnej próby swoich klientów. Liczba Polaków, którym przysługują poszczególne świadczenia została oszacowana jako iloczyn wielkości emigracji, w kraju którego dane świadczenie dotyczy wg GUS-u za 2011 r. oraz ilości lat podatkowych za jakie określone świadczenia można uzyskać. Są więc to kolejno 95 tys. Polaków w Holandii w czasie 1 roku podatkowego oraz 1 845 tys. Polaków w Niemczech podczas 4 lat podatkowych.

Średni czas pobytu polskiego pracownika w Niemczech i Holandii, odsetek osób posiadających dzieci oraz średnia ilość dzieci przypadających na jednego Polaka pracującego w tych krajach a także średnia wartość świadczenia zostały estymowane na podstawie danych własnych Euro-Tax.pl, pozyskanych dzięki badaniu własnej bazy klientów. Na potrzeby niniejszej prognozy poczynione zostały także dodatkowe korekty, mające na celu nadanie wycenie charakteru rzeczywistego i tak założono, że 20% osób uprawnionych do uzyskania świadczeń już je otrzymało (Korekta I) oraz 10 proc. osób z przyczyn formalnych mimo spełnienia podstawowych założeń świadczeń takowych nie może uzyskać (Korekta II). Oba warunki pomniejszyły wycenę rynku.

Autor raportu

Euro-tax.pl S.A. – działa na rynku związanym z emigracją zarobkową Polaków. Spółka pozyskuje klientów, dla których przeprowadza zwrot nadpłaconego podatku za pracę za granicą, zwrot ubezpieczeń oraz zasiłków rodzinnych. Usługi kierowane są do Polaków legalnie zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Norwegii lub USA w ciągu ostatnich pięciu lat lub pracujących obecnie poza Polską. Według szacunków analityków łączna wartość podatków nadpłaconych przez Polaków w ww. krajach na przestrzeni ostatnich 5 lat przekracza kwotę 5,3 mld zł. Od początku 2006 r. do końca 2012 r. Grupa Kapitałowa dokonała zwrotów dla ponad 86 tys. Polaków. A od 2009 r. odzyskała dla klientów i dokonała zwrotu 200 mln zł nadpłaconych podatków.

Oświadczenie

Autor niniejszego raportu – firma Euro-tax.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, członkowie jego organów, jego pracownicy i współpracownicy – nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Autor niniejszego dokumentu, członkowie jego organów, jego pracownicy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i dokładność informacji, prognoz i ocen zawartych w niniejszym dokumencie. Przedstawione w niniejszym dokumencie prognozy opierają się na szeregu założeń, które mogą nie zostać spełnione i tym samym Euro-tax.pl Sp. z o.o. nie udziela jakiegokolwiek zapewnień ani gwarancji, iż przedstawione prognozy zostaną wypełnione.

Raport Euro-tax.pl "Polak na zagranicznym zasiłku" - POBIERZ PLIK