Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, obywatele polscy mieszkający  oraz pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o Kindergeld. Jest to zasiłek rodzinny przyznawany przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych - Familienkasse. Przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego oraz meldunku na terenie Niemiec.

Jeśli zastanawiasz się czy i w jaki sposób możesz pozyskać zasiłek, zapraszamy do przeczytania artykułu lub do wypełnienia poniższego formularza. Wtedy nasz Konsultant zadzwoni i ustali czy w danej sytuacji będzie możliwość otrzymywania Kindergeld. 

Wypełnij formularz button

Kto może wnioskować o Kindergeld?
- Prawo do zasiłku ma rodzic lub opiekun prawny dziecka, który pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech.
- Osoby starające się o świadczenie powinny podlegać tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech - Unbeschränkte Steuerpflicht
- Dzieci, na które jest pobierany zasiłek powinny przebywać we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą.

Warto pamiętać, że pracownicy oddelegowani z polskiej firmy do pracy w Niemczech również mogą starać się o zasiłek.

Komu przysługuje Kindergeld?

Świadczenie jest przyznawane na dzieci do 25 roku życia. Jednak jeśli dziecko ukończyło 18 lat, aby otrzymywać zasiłek powinny być jeden z warunków:
- dziecko nadal kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo,
- dziecko ukończyło jedną szkołę i planuje kontynować naukę w drugiej (przerwa pomiędzy etapami kształcenia nie może być dłuższa niż cztery miesiące),
- dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna i czynnie poszukuje pracy,
- dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo. 

Jeśli pełnoletnie dziecko jest zatrudnione, nadal można pobierać zasiłek, jednak jego wymiar pracy nie powinien przekraczać 20 godzin tygodniowo. 

Osoby pracujące w Niemczech mogą pobierać zasiłek na dziecko należące do ich gospodarstwa domowego. Nawet w sytuacji, gdy nie są biologicznymi rodzicami dziecka, mają możliwość otrzymać swiadczenie.

Zasiłek jest wypłacany w przypadkach, gdy do gospodarstwa domowego wnioskodawcy należą:
- dzieci własne,
- dzieci przysposobione (adoptowane),
- dzieci współmałżonka,
- rodzeństwo lub wnuki, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego,
- inne dzieci, które pozostają pod opieką prawną wnioskodawcy.


Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Czy mogę ubiegać się o niemiecki zasiłek rodzinny za lata poprzednie?

WAŻNE! Od 1 stycznia 2018 roku uległy zmianie przepisy dotyczące przyznawania zasiłku rodzinnego w Niemczech. Do końca 2017 roku można było wnioskować o zaległy zasiłek aż do 4 lat wstecz. Od 2018 roku, zaległy zasiłek będzie wypłacany za okres maksymalnie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do Familienkasse. 

Czy zasiłek pobierany w Polsce ma wpływ na wysokość Kindergeld?

Krajem wypłacającym świadczenia rodzinne w pierwszej kolejności jest kraj, w którym aktualnie przebywają dzieci. Kwoty zasiłku nie podlegają podwojeniu i w przypadku gdy rodzice pobierają świadczenia na dzieci w Polsce, nadal mogą się starać o Kindergeld. W takim przypadku niemiecki zasiłek zostanie pomniejszony o kwotę pobieraną już w Polsce. 

Ważne jest, aby składając wniosek o niemiecki zasiłek dołączyć zaświadczenie o pobieraniu poskiego zasiłku sporządzone przez instytucje, tj. MOPS czy ROPS. W zaświadczeniu powinny być zawarte dokładne informacje o tym jaki rodzaj zasiłku i od kiedy jest lub był wypłacany. Osoby niepobierające zasiłku w Polsce, ubiegając się o zasiłek niemiecki powinny przedłożyć zaświadczenie, że zasiłek nie został im przyznany.

Ile trzeba czekać na przyznanie zasiłku?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 6 do 12 miesięcy.  Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko wnioskodawca reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?

• unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny odpis aktu urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
• w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
• zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy( z tłumaczeniem przysięgłym),
• zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), w przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
• kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
• decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u).
• Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy),
• zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli ukończyło 18 lat,
• jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina, wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone na język niemiecki.
• ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid),
• w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

WAŻNE! Aby wnioskować o zasiłek, wnioskodawca powinien posiadać ID nummer. Wnioski, w których numer nie został zawarty, nie zostaną rozpatrzone przez Familienkasse. 
ID nummer jest nadawany po zameldowaniu na terenie Niemiec lub przy pierwszej decyzji w sprawie rozliczenia podatku przed niemieckim Finanzamtem. Więcej informacji tutaj

Gdzie można złożyć wniosek na Kindergeld?

Aby otrzymać Kindergeld, trzeba złożyć wniosek (Antrag auf Kindergeld) w tzw. kasie rodzinnej (Familienkasse - http://www.arbeitsagentur.de/). Wniosek można przygotować samodzielnie, lecz aby otrzymać zasiłek w jak najkrótszym czasie oraz ukniknąć ewentualnych nieścisłości w urzędzie, warto skorzystać z pomocy pośrednika, który specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw.
Z naszej strony proponujemy kompleksową usługę pozyskania Kindergeld - pomagamy w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, przygotowujemy i przesyłamy je do Familienkasse oraz prowadzimy pełny kontakt z urzędem. 

Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących usługi, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza: 
Wypełnij formularz button

Uwaga!
Zasiłek jest wypłacany od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec do dnia wydania decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczenia. Najczęściej prawo to wygasa w momencie zakończenia pracy i pobytu w Niemczech. Trzeba jednak pamiętać, aby fakt ten zgłosić do Familienkasse. W innym przypadku urząd może zażądać zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń.

Zgłoszenie zmiany sytuacji życiowej należy dokonać na druku dołączonym do broszury, która zostanie przysłana wraz z decyzją o przyznaniu Kindergeld. Jeżeli wniosek o otrzymanie zasiłku zostanie odrzucony, można odwołać się od tej decyzji do niemieckiego okręgowego sądu administracyjnego.

Źródła:
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.gesetze-im-internet.de
www.bmfsfj.de