Każdy, kto był legalnie zatrudniony w Niemczech i odprowadzał podatek od wynagrodzenia, może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Większość Polaków pracujących w Niemczech ma pierwszą klasę podatkową i nie ma obowiązku rozliczenia przed niemieckim Finanzamtem. Jednak nawet w takich sytuacjach rozliczenie może okazać się bardzo korzystne. Kwota zwrotu zależy od wielu czynników, z którymi warto się zapoznać, aby prawidłowo oszacować kwotę nadpłaconego podatku.

Obowiązek podatkowy

W Niemczech istnieją dwa rodzaje obowiązku podatkowego – ograniczony i nieograniczony. Rodzaj obowiązku może mieć bardzo duży wpływ na kwotę rozliczenia podatku. Jest zależny od  wysokości dochodów światowych oraz  ilości dni przepracowanych na terenie Niemiec.

Posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego jest znacznie korzystniejsze dla podatnika. Aby kwalifikować się na nieograniczony obowiązek dochody uzyskane w innych krajach (np. w Polsce) nie mogą przekraczać określonego progu dochodowego, a czas przepracowany na terenie Niemiec nie może być krótszy niż 183 dni. Ograniczony obowiązek, jak sama nazwa wskazuje znacznie zmniejsza przywileje podatnika (np. nie ma możliwości rozliczenia ze współmałżonkiem), przez co uzyskiwane zwroty nadpłacone podatku są zazwyczaj niższe.

Rok podatkowy

Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od ustalonych progów podatkowych. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia, zwiększane są również ich kwoty, dlatego nawet przy takich samych zarobkach przez kilka lat, wynik rozliczenia przed niemieckim urzędem może się różnić.

W przypadku krótkiej pracy sezonowej dość istotną kwotą jest kwota wolna od podatku, która w ciągu ostatnich lat przestawia się następująco:
- 9000 euro w 2018 roku,
- 9168 euro w 2019 roku,
- 9408 euro w 2020 roku.


Jeśli podatnik w danym roku nie przekroczył kwoty wolnej oraz posiada wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia (w tym zaświadczenie UE/EOG), będzie mógł uzyskać całkowity zwrot podatku z Niemiec.

Kolejną ważną kwotą, zależną od roku podatkowego, w którym wykonywana była praca, jest próg dochodowy. Jeśli kwota zarobiona w innych krajach jest niższa, można ubiegać się o korzystniejsze rozliczenie. 
 

PRÓG DOCHODOWY

rok podatkowy

rozliczenie indywidualne

rozliczenie wspólne

2018

4500 €

9000 €

2019

4584 €

9168 €

2020

4704 €

9408 €

Rozliczenie wspólne

Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów na podniesienie wysokości zwrotu nadpłaconego podatku, szczególnie przy osiągnięciu wysokich zarobków w Niemczech. Aby rozliczenie wspólne było możliwe, konieczne jest spełnienie trzech warunków:
- wspólne dochody światowe małżonków (nie wliczając to dochodu z Niemiec)  nie przekraczają progu dochodowego dla danego roku podatkowego,
- brak rozdzielności majątkowej,
- podatnik powinien być w związku małżeńskim przynajmniej jeden dzień w rozliczanym roku.

Rozliczenie wspólne z małżonkiem bardzo często pomaga uniknąć niedopłaty, szczególnie w przypadku posiadania III klasy podatkowej, oraz podwyższa zwrot średnio o 732 euro.

Diety i ulgi

Jeśli zarobki w Niemczech przekroczyły  kwotę wolną od podatku, a rozliczenie wspólne nie jest możliwe lub nie daje nam pełnego zwrotu, dla najkorzystniejszego rozliczenia możliwe jest naliczenie diet lub ulg, które zwiększą zwrot. W Niemczech możliwe jest naliczenie różnych ulg odpowiednich do sytuacji podatnika. Są to m.in. ulga z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, odliczenie kosztów dojazdów do pracy czy kosztów leczenia. Doliczenie diet może podnieść zwrot nawet o 656 euro.

Aby zastosować ulgę przy rozliczeniu, konieczne jest posiadanie dodatkowych dokumentów, które udowodnią słuszność jej naliczenia. Przykładowo, w przypadku dojazdów do pracy będą to paragony lub bilety potwierdzające zarówno przejazdy między miejscem zamieszkania i pracą, jak również podróże z Polski do Niemiec. W przypadku braku tych dokumentów, warto podać adresy zamieszkania i wykonywania pracy w Niemczech, gdyż w niektórych przypadkach nawet znajomość tych adresów umożliwia doliczenie ulg.

Zasiłki

Pobieranie na terenie Niemiec wszelkiego typu zasiłków również wpływa na wysokość zwrotu. W tym przypadku może zmniejszyć wysokość zwrotu. Mimo, że świadczenia nie są opodatkowane, ich kwota jest doliczana do osiągniętego dochodu. W ten sposób może to wpłynąć na przekroczenie kwoty wolnej od podatku lub innych progów dochodowych.

Przykład: Podatnik który zarobił  na terenie Niemiec 8 000 euro i zapłacił 350 euro podatku odzyska całość zapłaconego podatku. Natomiast w sytuacji, gdy pobierałby w danym roku zasiłek chorobowy przez kilka miesięcy w łącznej sumie 2 000 euro, jego kwota zostanie doliczona do dochodu, które łącznie wynosiłyby więcej niż kwota wolna od podatku – w tej sytuacji podatnik mógłby się starać jedynie o zwrot nadpłaconego podatku.

Wysokość zwrotu podatku z Niemiec zależy więc od wielu czynników i trudno określić ostateczną kwotę tylko na podstawie dokumentów od pracodawcy. Warto pamiętać, że przy rozliczeniu nie możemy wnioskować o wyższą kwotę niż przez cały rok została odprowadzona do urzędu. Warto zbierać wszystkie dokumenty oraz zapisywać informacje dotyczące pobytu na terenie Niemiec, ponieważ w ten sposób można przyczynić się do zwiększenia kwoty zwrotu.

Jeśli zastanawiasz się jaką kwotę możesz odzyskać, wypełnij poniższy formularz. Wtedy nasz zadzwoni do Ciebie nasz Konsultant i po zapoznaniu się z Twoją sytuacją, ustali z jakich ulg możesz skorzystać i o jaką kwotę możesz wnioskować.

Wypełnij formularz button