Германия, също като повечето страни в ЕС, предлага допълнително финансово подпомагане за своите граждани и за трудовите имигранти. Проверете на какви помощи имате право.

Обезщетение за безработица Arbeitslosengeld I

Това обезщетение се изплаща на лица, които са загубили работата си и са обявили това в германската агенция по заетостта.

Размерът на обезщетението е около 60 % от последния нетен доход, който сте получавали (67 % за лица, които имат на издръжка деца). За това обезщетение могат да кандидатстват хора, които през последните 2 години са се осигурявали като заети лица най-малко 12 месеца.

Можете да изгубите правото на обезщетение, ако откажете предложение за работа от Agentur für Arbeit, което означава, че трябва да приемете всяка предложена работа.

Важно: след отказ на работа без основателна причина следва „период на забрана“, който спира изплащането на обезщетение за 12 седмици.

Социална помощ Arbeitslosengeld II (Hartz IV)

Това са социални помощи, които се изплащат от държавния бюджет. Заявление за такива се подава в германското бюро Jobcenter, което отговаря за предоставянето на помощ на нуждаещите се.

Помощите се изплащат на лица с твърде ниски доходи или на такива, които са плащали вноски за безработица не достатъчно дълго или изобщо не са плащали такива. Помощите се отпускат след проверка на финансовото положение на заявителя, членовете на неговото семейство и партньора му.

Размерът на отпусната сума и периодът на изплащане зависят от индивидуалното имотно и доходно състояние на заявителя.

Парична помощ за отглеждане на дете Elterngeld

Помощите за отглеждане на дете се изплащат от Elterngeldkasse. Полагат се на родители, които живеят на територията на Германия заедно с малките си деца и не работят на пълно работно време.

Важно: През годината, предхождаща раждането на дете, прагът на доходите в размер на 250 000 € за самотен родител и 500 000 € за двама родители не може да бъде надхвърлен.

Сумата на помощите за отглеждане на дете Elterngeld  зависи от нетната заплата, получавана преди раждането на детето. Колкото по-ниска е тя, толкова по-висока е сумата на помощите. При заплата под 1 000 € сумата на помощите се увеличава с 1% за всеки 20 € под 1 000 €.

Помощите могат да се получават за период от 2 до 14 месеца. Ако майката на детето е получавала майчинство, периодът за получаване на помощи за отглеждане на дете се съкращава до 10 месеца.

Добре е да се знае, че освен за Elterngeld, в Германия може да се кандидатства и за детски надбавки Kindergeld. Това са допълнителни средства за издръжка и образование на децата и достигат до 194 евро за едно дете, а при четвърто дете възлизат на 225 евро месечно.

Обезщетение при неплатежоспособност Insolvenzgeld

Това е обезщетение за лица, чийто работодател е обявил несъстоятелност на предприятието и не им е изплатил част или цялото възнаграждение.     

Обезщетението се полага на лица, които са били в трудови правоотношения през последните 3 месеца преди обявяването на несъстоятелност на фирмата. Размерът на полагащата се сума се изчислява на базата на нетното възнаграждение от работодателя, който е обявил несъстоятелност на фирмата и може да се получава не по-дълго от 3 месеца.

Важно: Получаването на обезщетение Insolvenzgeld не изключва възможността за получаване на обезщетение за безработица или за болест. Ако заявителят получава само Insolvenzgeld, през 3-те месеца, през които получава обезщетението, германската агенция по заетостта покрива вноските му за социално осигуряване.

Обезщетение за болест Krankengeld

Това обезщетение са изплаща на лица, които са  дълготрайно неспособни да продължат работа.

За него могат да кандидатстват лица,  чийто работодател внася осигуровки, както и безработни, които получават обезщетение Arbeitslosengeld. Основание за положителното разглеждане на заявлението е писмено удостоверение от лекар за непригодност за работа.

През първите 6 седмици отсъствие на служителя обезщетението се изплаща от работното място. След този период задължението се поема от германската здравна каса. Ако служителят се е разболял през първите 4 седмици от трудовото правоотношение, тогава обезщетението от самото начало се заплаща от Krankenkasse.

Размерът на обезщетението за болест е около 70% от последното брутно трудово възнаграждение. То се изплаща за календарни дни (вкл. събота и неделя) в течение на 78 седмици за всеки 3 години след медицинско удостоверение за липса на трудоспособност.

Обезщетение за майчинство Mutterschaftsgeld

За обезщетение за майчинство могат да кандидатстват осигурени  в държавната здравна каса жени.  Обезщетението се полага на бременни в периода на защита, т. е. 6 седмици преди и 8 седмици след раждането на детето.

На обезщетение за майчинство имат право жени, работещи на трудов договори или извършващи надомна работа, както и освободените от работа по време на бременността или периода на защита.

Размерът на изплащаното обезщетение Muttersachftsgeld се изчислява на базата на средното нетно възнаграждение, получавано през последните три месеца преди периода на защита. Работодателят носи отговорност за това размерът на нетното възнаграждение по време на майчинството да остане на същото ниво, а Krankenkasse финансира част от тези разходи до сумата от 13 € на ден.

Обезщетение при трудова злополука  Verletztengeld

Това е обезщетение за трудови злополуки и професионално заболяване. Разходите за такова лечение се покриват от осигуровката за злополука.

Размерът на обезщетението е 80% от редовното брутно възнаграждение, като се приспаднат осигуровките за пенсия и безработица.

През първите 6 седмици обезщетението се изплаща от работодателя. След това съответното работно място възлага по-нататъшното му изплащане на германската здравна каса.

Ако получавате помощи, обезщетения и надбавки на територията на Германия и се чудите как това може да повлияе на данъчните Ви декларации, свържете се с нас. Ние ще Ви предоставим най-важната информация за полагащите се помощи, обезщетения и надбавки и ще Ви помогнем за възстановяване на данък от работа в Германия.

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button